Входно изходни функции

clearerr    изчиства грешките
fclose    затваря файл
feof    проверка за край на фаила
ferror    проверка за грешка в файл
fflush    записва съдържанито на буфира
fgetc    прочита символ от поток
fgetpos    връща позицията във файл
fgets    прочита низ от файл
fopen    отваря файл
fprintf    форматиран изход във файл
fputc    печата символ
fputs    печата низ
fread    чете от файл
freopen    отваря повторно файл
fscanf    чете форматиран вход от файл
fseek    премества позицията в файл
fsetpos    премества позицията в файл
ftell    взима текущата файлова позиция
fwrite    пише във файл
getc    прочита символ от файл
getchar    прочита символ от stdin
gets    прочита низ от stdin
perror    отпечатва низовото представяне на грешката
printf    отпечатва форматиран изход
putc    пише символ в поток
putchar    пише символ в stdout
puts    пише низ в stdout
remove    изтрива файл
rename    преименува файл
rewind    връща файловата позиция в началото на файла
scanf    чете форматиран вход от stdin
setbuf    поставя буфер за определен поток
setvbuf    поставя буфер за определен поток
snprintf    пише форматиран изход в буфер
sprintf    пише форматиран изход в буфер
sscanf    чете форматиран вход от буфер
tmpfile    връща указател към временен файл
tmpnam    връща уникално файлово име
ungetc    връща символ отново в потока
vprintf    печата форматиран изход от списък с аргументи
vfprintf    печата форматиран изход от списък с аргументи
vsprintf    печата форматиран изход от списък с аргументи
vscanf    прочита форматиран вход
vfscanf    прочита форматиран вход
vsscanf    прочита форматиран вход