С колко ключови думи може да бъде декларирана променлива?

Ако променливата е структура или union можем да я декларираме с пройзволен брой ключови думи. Указателите също могат да бъдат деклариране с произволен брой думи.

int *const ... *const foo;

За други променливи:

static const volatile signed long long int bar;