Таймер

Често се налага при разработването на алгоритми да се засича времето за което те се изпълняват. За целта можете да използвате трите макроса дадени по долу.

#include <time.h>
#include <stdlib.h>
clock_t startm, stopm;
 
#define START if ( (startm = clock()) == -1) {printf("Error calling clock");exit(1);}
#define STOP if ( (stopm = clock()) == -1) {printf("Error calling clock");exit(1);}
#define PRINTTIME printf( "time: %6.3f", ((double)stopm-startm)/CLOCKS_PER_SEC);


Начин на употреба:
int main() 
{
     START;
     // Кода чието време искаме да засечем
     STOP;
     PRINTTIME;
     return 0;
}