Указатели

Указателят е променлива, чиято стойност е адрес от паметта.
Синтаксис:
име_на_тип *име_на_указател;
Указателите са елементи от езика, които са характерни за асемблерните езици. Те позволяват да се работи с адресите на променливите, като не е нужно да се слиза на най-ниското машинно ниво, както е при асемблерните езици. Дефинираният тип за указател трябва да съответства на типа на обекта, към който сочи указателя. Ако това изискване се наруши, компилаторът дава предупреждение. Възможно е чрез явно преобразуване на типовете да се укаже на компилатора, че това се налага и в такъв случай той няма да даде предупреждение.
Примери:

 1. int *p; float *p1; double z, *p2;
След като един указател е дефиниран той съдържа произволна стойност и може да бъде използват след като бъде инициализиран.
Примери:
 1. p = 0; p = NULL;
 2. p = (int *) 1507;
Нулата (или макрос NULL от stdio.h) означава нулев адрес. Няма част от паметта с нулев адрес, той се използва за указване, че указателят не сочи към адрес. Нулевият адрес има и други приложения – може да се използва като знак за край или признак за грешка и др.. Изразът (int *) 1507 представлява абсолютен адрес в паметта с номер 1507.

Има две основни едноместни операции за указатели:
-    &операнд – определя се адресът на операнда. Уточнение – всеки байт в паметта си има адрес. Ако операндът съдържа повече от един байт, тогава адресът му е адресът на най-младшия байт (този който има най-малък адрес). Операндът може да е променлива или елемент от масив.
-    *операнд – в общият случай операндът е израз, чиято стойност е адрес. Тази операция определя стойността, която е записана на адреса, който е резултат от пресмятането на операнда. В случай, че операндът на * е адрес на променлива, тогава резултатът е променливата, записана в този адрес. И двете операции имат приоритет 2 и са дясно-асоциативни.

Примери:
 1. float x, y, *px, *py;
 2. x = 3.14; // x си присвоява 3.14
 3. px = &x; // px си присвоява адресa на x;
 4. y = *px + 10; // y си присвоява x + 10;
 5. py = px; // py си присвоява адресa на x;
 6. *py = 1; //x си присвоява 1;
 7. *px – осигурява косвен достъп към x;
x – осигурява пряк достъп към x.

 1. float x, *px;
 2. unsigned z;
 3. x = 3.14; px = &x;
 4. z = px; //компилаторът дава предупреждение;
 5. z = (unsigned) px; //компилаторът не дава предупреждение;
и в двата случая z ще си присвои стойността на адреса на променливата x.

 1. float y, x, *px;
 2. x = 3.14; px = &x;
 3. y = ++*px; //и двете операции имат приоритет 2 и са дясно-
 4.                 // асоциативни;
след изпълнението: x = 4.14, y = 4.14.

 1. float y, x, *px;
 2. x = 3.14; px = &x;
 3. y = (*px)--; //и двете операции имат приоритет 2 и са дясно-
 4.                 // асоциативни, затова поставяме скоби
след изпълнението: x = 2.14, y = 3.14.

 1. float x, y;
 2. int *px, *py;
 3. px = &x; //предупреждение от компилатора, тъй като се разминават
 4.         // типовете на указателя и на променливата
 5. y = *px; //първите два байта на x, интерпретирани като int се            
 6.    //присвояват на y

Можем да дефинираме указател към константа по следния начин:
 1. const int *ptr;
 2. ptr = &initial;

Можем да дефинираме указател константа
 1. int *const ptr1 = &k;
в този случай можем да променяме *ptr, което е променливата k, но не можем да променяме адресът, към който сочи ptr.

Можем да дефинираме указател, който е константа и сочи към константа
 1. const int *const ptr3 = &initial;
тогава ptr3 не може да се променя адреса, към който сочи ptr3, нито може да се променя *ptr, което е константата initial.