Обектно-ориентирана реализация на свързан списък

В примерната реализация се използват два шаблона на класове List и ListNode, като всеки обект на класа List е свързан списък от обекти на класа ListNode. Реализация дава възможност да се извършват следните операции над списъци:
-    добавяне на елемент в началото на списъка
-    добавяне на елемент в края на списъка
-    изключване на елемент от началото на списъка
-    изключване на елемент от края на списъка
-    завършване обработката на списъка

Файл listnode.h

 1. #ifndef LISTNODE_H
 2. #define LISTNODE_H
 3.  
 4. template <class NodeType> class List;
 5. template <class NodeType>
 6.  
 7. class ListNode
 8. {
 9.     friend class List <NodeType>;
 10. public:
 11.     ListNode (const NodeType &);
 12.     NodeType getData () const;
 13. private:
 14.     NodeType data;
 15.     ListNode <NodeType> *next;
 16. };
 17.  
 18. template <class NodeType>
 19. ListNode <NodeType>::ListNode (const NodeType &info): data(info), next(NULL)
 20. {
 21. }
 22.  
 23. template <class NodeType>
 24. NodeType ListNode <NodeType>::getData() const
 25. {
 26.     return data;
 27. }
 28. #endif

Файл list.h
 1. #ifndef LIST_H
 2. #define LIST_H
 3.  
 4. #include <iostream>
 5. #include <cassert>
 6. #include "listnode.h"
 7.  
 8. using std::cout;
 9. using std::endl;
 10.  
 11. template <class NodeType>
 12. class List
 13. {
 14. public:
 15.     List ();
 16.     ~List ();
 17.     void insertAtBeg(const NodeType &);
 18.     void insertAtEnd(const NodeType &);
 19.     bool removeFromBeg(NodeType &);
 20.     bool removeFromEnd(NodeType &);
 21.     bool isEmpty() const;
 22.     void print() const;
 23. private:
 24.     ListNode <NodeType> *first;
 25.     ListNode <NodeType> *last;
 26.     ListNode <NodeType>* getNewNode(const NodeType &);
 27. };
 28.  
 29. template <class NodeType>
 30. List <NodeType>::List() : first(NULL), last(NULL)
 31. {
 32. }
 33.  
 34. template <class NodeType>
 35. List <NodeType>::~List()
 36. {
 37.     if (!isEmpty())
 38.     {
 39.         cout << "Изключване на обекти: ";
 40.         ListNode <NodeType> *current = first, *temp;
 41.         while (current != NULL)
 42.         {
 43.             temp = current;
 44.             cout << temp -> data << \n ;
 45.             current = current -> next;
 46.             delete temp;
 47.         }
 48.     }
 49.     cout << "Всички обекти са изключени!" << endl;
 50. }
 51.  
 52. template <class NodeType>
 53. bool List<NodeType>::isEmpty() const
 54. {
 55.     return first==NULL;
 56. }
 57.  
 58. template <class NodeType>
 59. ListNode <NodeType> *List <NodeType>::getNewNode(const NodeType &value)
 60. {
 61.     ListNode <NodeType> *ptr = new ListNode<NodeType>(value);
 62.     assert (ptr != NULL);
 63.     return ptr;
 64. }
 65.  
 66. template <class NodeType>
 67. void List <NodeType>::insertAtBeg(const NodeType &value)
 68. {
 69.     ListNode <NodeType> *ptr = getNewNode(value);
 70.     if (isEmpty())
 71.     {
 72.         first = last = ptr;
 73.     }
 74.     else
 75.     {
 76.         ptr -> next = first;
 77.         first = ptr;
 78.     }
 79. }
 80.  
 81. template <class NodeType>
 82. void List <NodeType>::insertAtEnd (const NodeType &value)
 83. {
 84.     ListNode <NodeType> *ptr = getNewNode(value);
 85.     if(isEmpty())
 86.     {
 87.         first = last = ptr;
 88.     }
 89.     else
 90.     {
 91.         last -> next = ptr;
 92.         last = ptr;
 93.     }
 94. }
 95.  
 96. template <class NodeType>
 97. bool List<NodeType>::removeFromBeg(NodeType &value)
 98. {
 99.     if(isEmpty())
 100.         return false;
 101.  
 102.     ListNode <NodeType> *temp = first;
 103.     if (first == last)
 104.         first = last = NULL;
 105.     else
 106.         first = first -> next;
 107.  
 108.     value = temp -> data;
 109.     delete temp;
 110.     return true;
 111. }
 112.  
 113. template <class NodeType>
 114. bool List<NodeType>::removeFromEnd (NodeType &value)
 115. {
 116.     if (isEmpty())
 117.         return false;
 118.  
 119.     ListNode <NodeType> *temp = last;
 120.     if (first == last)
 121.     {
 122.         first = last = NULL;
 123.     }
 124.     else
 125.     {
 126.         ListNode <NodeType> *current = first;
 127.         while (current -> next != last)
 128.             current = current -> next;
 129.  
 130.         last = current;
 131.         last -> next = NULL;
 132.     }
 133.  
 134.     value = temp -> data;
 135.     delete temp;
 136.     return true;
 137. }
 138.  
 139. template <class NodeType>
 140. void List<NodeType>::print () const
 141. {
 142.     if (isEmpty())
 143.     {
 144.         cout << "Списъкът е празен!\n";
 145.         return;
 146.     }
 147.  
 148.     cout << "Списък: ";
 149.     ListNode <NodeType> *current = first;
 150.     while (current != NULL)
 151.     {
 152.         cout << current -> data << ;
 153.         current = current -> next;
 154.     }
 155.  
 156.     cout << endl;
 157. }
 158. #endif