Опашка. Основни операции.

Опашка се нарича списък, при който операцията включване на елемент е допустим само за единия край на списъка, който се нарича край на опашката, а операцията изключване на елемент е допустима само за другия край на списъка, който се нарича начало на опашката. Възможен е пряк достъп само до елемента, който се намира в началото на опашката. Синоним на опашка е термина FIFO (first in – first out).

При организация на последователни опашки се използват два номера на елементи f и r. f указва елемент, който се намира непосредствено преди първия елемент в опашката и r е номерът на последния елемент в опашката.

Алгоритъм за добавяне на елемент:
r = r + 1, x[r] = addvalue

Алгоритъм за изключване на елемент:
f = f + 1, savevalue = x[f]


Тази реализация на основните операции с опашка е твърде разточителна по отношение на памет, тъй като при добавяне и изключване на елементи, опашката се движи в паметта. Удачно е тези алгоритми да се използват когато опашката често става празна и в този случай запълването може да започне отново в началото на участъка от паметта, разпределен за опашката.

Друга реализация на опашка е методът на пръстена – при този метод се счита, че елементите образуват затворен контур в паметта с дължина M елемента – това означава, че след елемента с номер M стои елементът с номер 1. Така ако общия брой на елементите не надхвърля M-1 е възможно добавяне и изключване на елементи без това да води до недостиг на оперативна памет. За удобство ще номерираме елементите от 0 до M-1.

Алгоритъм за добавяне на елемент:
r = (r+1) mod M, x[r] = addvalue

Алгоритъм за изключване на елемент:
f = (f+1) mod M, savevalue = x[f]

Тъй като са възможни конфликтни ситуации при добавяне на елемент към пълна опашка или при изключване на елемент от празна опашка, алгоритмите за добавяне и изключване могат да се модифицират.

Алгоритъм за добавяне на елемент:
ако (r+1) mod M == f, препълване, стоп
иначе r = (r+1) mod M, x[r] = addvalue


Алгоритъм за изключване на елемент:
ако r == f, празна опашка, стоп
иначе f = (f+1) mod M, savevalue = x[f]


Примерна програма:

 1.  
 2. #include <stdio.h>
 3. #include <stdlib.h>
 4.  
 5. #define M 100
 6.  
 7. typedef float ElementType;
 8.  
 9. struct Queue
 10. {
 11.     int r, f;
 12.     ElementType QueueArray[M];
 13. };
 14.  
 15. void pushq(struct Queue *q, ElementType x)
 16. {
 17.     if((q->r + 1) % M == q->f)
 18.     {
 19.         printf ("Препълване! ");
 20.         exit(1);
 21.     }
 22.     q->r = (q->r + 1) % M;
 23.     q->QueueArray[q->r] = x;
 24. }
 25. ElementType popq(struct Queue *q)
 26. {
 27.     if(q->r == q->f)
 28.     {
 29.         printf("Празна опашка! ");
 30.         exit(1);
 31.     }
 32.     q->f = (q->f + 1) % M;
 33.     return q->QueueArray[q->f];
 34. }
 35.  
 36. void main()
 37. {
 38.     struct Queue mem = {0, 0}; //създаване на празна опашка
 39.     ElementType y = 3.14f;
 40.  
 41.  
 42.     int i;
 43.     for(i = 1; i <= 99; i++)
 44.         pushq(&mem, y+=1.1f);
 45.  
 46.     for(i = 1; i <= 99; i++)
 47.         printf("%.2f ", popq(&mem));
 48. }