Приоритет на операторите в C++

Приоритет Оператори Асоциативно правило
Най висок () [] . -> отляво надясно
  * & ! ~ ++ -- (тип) sizeof отдясно наляво
  * / % отляво надясно
  + - отляво надясно
  << >> отляво надясно
  < <= > >= отляво надясно
  == != отляво надясно
  & отляво надясно
  ^ отляво надясно
  | отляво надясно
  && отляво надясно
  || отляво надясно
  ?: отдясно наляво
  = += -= *= /= %= >>= <<= &= ^= |= отдясно наляво
Най нисък = += -= *= /= %= >>= <<= &= ^= |= отляво надясно