Управление на паметта

calloc    заделя парчета от памет
free    връща паметта на операционната система
malloc    заделя памет
realloc    променя размера на предишно заделена памет