Низови функции

atof    превръща низ в double
atoi    превръща низ в int
atol    превръща низ в long
isalnum    проверява буква или число е символа
isalpha    проверява буква ли е символа
iscntrl    проверка за контролен символ
isdigit    проверява цифра ли е символа
isgraph    проверява графичен ли е символа
islower    проверява в долен регистър ли е символа
isprint    проверява видим ли е символа при отпечатване
ispunct    проверява пунктуационен ли е символа
isspace    праверява празен ли е символа
isupper    проверява в горен регистър ли е символа
isxdigit    проверява шестнадесетично число ли и символа
memchr    претърсва низ за символ
memcmp    сравнява два буфера
memcpy    копира един буфер в друг
memmove    премества един буфер в друг
memset    запълва буфер със символ
strcat    долепя два низа
strchr    търси първото срещане на символ в низ
strcmp    сравнява два низа
strcoll    сравнява два низа използваики локалните настройки
strcpy    копира един низ в друг
strcspn    претърсва низ за който и да е символ от друг низ
strerror    връща текстовата версия на даден код за грешка
strlen    определя дължината на низ
strncat    долепя два низа
strncmp    сравнява първите n символа на два низа
strncpy    копира първите n символа от низ в друг низ
strpbrk    намира първоно срещане на символ в низ
strrchr    намира последното срещане на символ в низ
strspn   
strstr    търси низ в друг низ
strtod    превръща низ в double
strtok    намира следващото парче в низ
strtol    превръща низ в long
strtoul    превръща низ в unsigned long
strxfrm    създава низове за сравняващи функции
tolower    превръща символ в долен регистър
toupper    превръща символ в горен регистър