Математически функции

abs    абсолютна стойност
acos    аркус косинус
asin    аркус синус
atan    аркус тангенс
atan2    аркус тангенс
ceil    закръгля стоиноста нагоре
cos    косинус
cosh    хиперболичен косинус
div    връща цялата част и остатък при делене
exp    връща е на степен
fabs    абсолютна стойност
floor    закръгля стойноста надолу
fmod    връща остатъка от деление
frexp    представя число като мантиса и експонента
labs    абсолютна стоиност
ldexp    умножава число по степен на 2
ldiv    връща цялата част и остатък при делене
log    натурален логаритъм
log10    логаритъм при степен 10
modf    разлага число на цяла и дробна част
pow    повдига число на степен
sin    синус
sinh    хиперболичен синус
sqrt    корен квадратен
tan    тангенс
tanh    хиперболичен тангенс