math.h

ldexp

Описание

double ldexp( double num, int exp )

Функцията връща стойността на num  умножено по 2 повдигнато на степен exp. Може да бъде пресметнато още чрез num * pow(2, exp)

Параметри

double num

Числото което ще бъде умножавано.

int exp

Числого с което ще повдигаме 2 на степен.

Връщани стойности

Bръща стойността от пресмятането.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <math.h>
 3.  
 4. int main ()
 5. {
 6.     double num = 17.0;
 7.     int exp = 4;
 8.     printf("%lf", ldexp(num, exp));//Отпечатва 272.00
 9.     return 0;
 10. }
 11.  

Виж също

frexp - представя число като мантиса и експонента
modf - разлага число на цяла и дробна част