stdio.h

freopen

Описание

FILE * freopen( const char *path, const char *mode, FILE *fp )

Функцията отваря файла отговарящ на пътеката зададена в параметъра path и го асоциира с файловия поток fp. Параметъра mode определя начина за отваряне на файла. Най -често freopen се използва за пренасочване на стандартните потоци (stdin, stdout, stderr).

Параметри

const char *path

Задава патеката и/или името на файла които трябва да бъде отворен.

const char *mode

Определя начина по който да бъде отворен файла.

r Отваря файла само за четене
w Отваря файла само за писане
a Отваряне за добавяне към файл
rb Отваря двоичен фаила за четене
wb Отваря двоичен фаил за писане
ab Отваря двоичен файл за добавяне
r+ Отваря текстов файл за писане/четене
w+ Създава текстов файл за писане/четене
a+ Отваря текстов файл за писане/четене
rb+  Отваря двоичен файл за писане/четене
wb+  Създава двоичен файл за писане/четене
ab+  Отваря двойчен файл за писане/четене

 

FILE *fp

Указател към потока към който искаме да асоциираме нов файл.

Връщани стойности

Указател към потока асоцииран с файла. При неуспех функцията връща NULL.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. int main ()
 4. {
 5.     char text[128];
 6.     FILE *fp = freopen("test.txt", "r", stdin); //пренасочва stdin към файла test.txt
 7.     if(fp)
 8.     {
 9.         //gets чете от stdin
 10.         gets(text); //прочита една линия от test.txt
 11.         printf("%s", text);
 12.         fclose(fp);
 13.     }
 14.     return 0;
 15. }

Виж също

fopen - отваря файл