stdio.h

fread

Описание

size_t fread( void *ptr, size_t size, size_t n, FILE* fp )

Функцията прочита n на брой елемента, всеки с размер size от файла сочен от указателя fp и ги записва в адреса сочен от ptr.

Параметри

void *ptr

Указател към адреса където ще бъдат записани данните.

size_t size

Размер на елемента който трябва да бъде прочетен.

size_t n

Брой елементи който трябва да бъдат прочетени.

FILE* fp

Указател към файл върнат от fopen.

Връщани стойности

Връща броя на елементите успешно прочетени от файла. Ако четенето достигне края на файла функцията връща по- малък брой от зададения в n или нула.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <string.h>
 3. #include <ctype.h>
 4.  
 5. int main ()
 6. {
 7.     int r = 0;
 8.     char text[128] = "";
 9.  
 10.     FILE *fp = fopen("test.txt","r");
 11.     if(fp)
 12.     {
 13.         r = fread(text, 1, 120, fp);
 14.         fclose(fp);
 15.     }
 16.     printf("Брой прочетени символи: %d", r);
 17.     printf("%s", text);
 18.     return 0;
 19. }
от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. struct Name
 4. {
 5.     char first[20];
 6.     char second[20];
 7.     char last[20];
 8. };
 9.  
 10. int main ()
 11. {
 12.     int r = 0;
 13.     Name names[20];
 14.  
 15.     FILE *fp = fopen("test.txt","r");
 16.     if(fp)
 17.     {
 18.         r = fread(names, sizeof(Name), 20, fp);
 19.         fclose(fp);
 20.     }
 21.  
 22.     for(int i=0; i<r; i++)
 23.     {
 24.         printf("Име: %.20s ", names[i].first);
 25.         printf("Презиме: %.20s ", names[i].second);
 26.         printf("Фамилия: %.20s ", names[i].last);
 27.     }
 28.     return 0;
 29. }

Виж също

fwrite - пише във файл