Други функции

abort    прекратява изпълнението на програма
assert    прекратява програмата ако условието не е true
atexit    задава функция която се изпълнява при прекратяването на програмата
bsearch    двоично търсене
exit    спира програмата
getenv    взима стоиност на променлива в системата
putenv    задава стоиност на променлива в системата
qsort    бързо сортиране
raise    изпраща сигнал към програмата
rand    връща псевдо произволно число
setjmp    задава изпълнението да започне от определена позиция в програмата
signal    задава функция за обработка на сигнали
srand    инициализира генератора на произволни числа
system    изпълнява команда
va_arg    връща броя на променливите в списъка с променливи
longjmp    задава изпълнението да започне от определена позиция в програмата