string.h

strpbrk

Описание

char * strpbrk( const char *s, const char *accept )

Функцията претърсва низа s, за който и да е символ от низа accept.

Параметри

const char *s

Низа който претърсваме.

const char *accept

Низ със символите които търсим.

Връщани стойности

Връща указател към първото срещане на символ от accept в s. Ако никой от символите в accept не е намерен в s функцията връща NULL.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <string.h>
 3.  
 4. int main()
 5. {
 6.     char text[] = "Tova e test!!!";
 7.     char search[] = "aoe";
 8.  
 9.     char *p = text;
 10.     do
 11.     {
 12.         p = strpbrk(p+1, search);
 13.         if(p)
 14.             printf("%s\n", p);
 15.     }while(p);
 16.  
 17.     return 0;
 18. }
 19. //Отпечатва
 20. //ova e test!!!
 21. //a e test!!!
 22. //e test!!!
 23. //est!!!

Виж също

strchr - търси първото срещане на символ в низ
strstr - търси низ в друг низ