math.h

cosh

Описание

double cosh( double x )

Функцията пресмята хиперболичен косинус от x, който е дефиниран математически cosh(x) = (exp(x) + exp(-x)) / 2.

Параметри

double x

Числото, чийто хиперболичен косинус търсим.

Връщани стойности

Връща хиперболичен косинус от x.

Примери

от: adviser at cpp-examples dot com   Свали кода във файл
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <math.h>
  3. int main ()
  4. {
  5.   for(double x = 0.1; x<1; x+=0.1)
  6.    printf("%.2f = %.2f, ", x, cosh(x));
  7.   return 0;
  8. }

Виж също

cos - косинус
acos - аркус косинус