C++ термини

= Това е оператор за присвояване и не е оператор за равенство. = може да се използва и за не-константните предефинираните типове (с изключение на масивите), изброяваниета, низовете, контейнерите, итераторите, комплексните числа и масивите по стойност. За класовете = по подразбиране е присвояване на членове, а ако е необходимо, създателят на класа може да го дефинира различно от това му значение.
+= Оператор за добавяне и присвояване; a += b е еквивалентно наa = a + b.Често се използва в потребителски дефинираните типове (най-вече класове).
<< Оператор за вход в iostream.
>> Оператор за изход в iostream.
cin Стандартният входен стрийм istream.
constant Константа - това е цифрено-буквено означение, обектт или някаква стойност, декларирани като константа или е енумерирана константа.
cout Стандартният ostream.
file Файл - последователност от байтове или думи, които съставят информацията в компютъра. Терминът "файл" обикновено е запазен за информация, записана на диск или къде да е другаде, извън главната памет (RAM).
istream Входен стрийм тип.
iostream Стрийм, който може да се използва за вход и изход.
ostream Изходен стрийм тип.
void Ключова дума, която се използва за показване на липса на информация. Обикновено се използва пред функциите.
!= Оператор за неравенство; връща булева стойност.
== Оператор за равенство, който сравнява две стойности и връща булева стойност. == може да се използва с предефинираните типове, енумераторите, стринговете, итераторите, комплексните числа и масивите по стойност. По подразбиране == не е дефиниран за класовете, но потребителят може да го дефинира за потребителски дефинираните типове. Забележете, че == няма наивно очакваното значение за стринговете от C стил и масивите.
binary operator Двуаргументен оператор - оператор, който приема два операнда, като операторите деление - /, и - &&, и двуаргументното умножение - *.
block comment Коментар-блок - това е част от кода, която стартира с /* и завършва с */.
bool Булев тип. Предефиниран булев тип, който може да има само стойностите истина (true) или лъжа (false).
built-in type Предефиниран тип - това е тип данни, директно осигурен от C++, като int, double, и char*.
equality operator Оператор за равенство.
false Булева стойност, която се превръща в 0.
for-statement Оператор за итерации, в който се определя инициализиращ израз, израз за промяна и контролиращо условие.
function Функция - именована последователност от твърдения (изрази), която може да се извика с дадени аргументи и може да връща стойност. Типът на функцията включва броя и типа на аргументите и типа на връщаната стойност, ако въобще ги има.
if-statement Оператор, който избира между две алтернативи, основавайки се на дадено условие.
inequality operator Оператор за неравенство.
infix operator Двуаргументен оператор, който се появява между два операнда. Например, операторът + в a + b.
line comment Коментар, който започва с // и завършва с края на реда.
loop Цикъл - твърдение, което изразява идеята част отт кода да се изпълни нула, един или няколко пъти. Това са, например операторите for и while.
procedure Вииж функция.
scope Обхват - област от кода, която е ограничена от големите скоби {...}, списък на функции или параметри на шаблон, или всички програмни части, които могат да се компилират отделно (a translation unit).
statement Твърдение - основната единица, която контролира изпълнението на функциите. Например if твърдението, do-твърдението или switch-твърдението. За съжаление в българския език те се превеждат като оператори - операторът-ако, операторът-прави и т.н.
switch-statement Твърдение (оператор), което избира между няколко алтернативи, в зависимост от стойността на целочислена променлива.
ternary operator Триаргументен оператор - такъв, който приема три операнда, например операторът " ?: , ".
true Булева стойност, която се превръща в 1.
unary operator Едноаргументен оператор - оператор, който приема само един операнд, като ! или едноаргументната звезда *.
variable Променлива - наименован обект в някакъв обхват.
while-statement Оператор за цикъл, който проверерява условието за изпълнението си в началото си.
argument Аргумент - стойност, предадена на функция или шаблон. В случая на шаблони, аргументът е често тип на данните.
array Масив - поредица от последователни стойности. Масивът не знае собственията си размер и програмистът трябва да се грижи да не допуска грешки, при които излиза извън областта на масива. Където е възможно използвайте стандартната библиотека от вектори.
call-by-reference Предаване (извикване) по връзка - деклариране на типа на аргумент на функция да бъде като връзка, като така той се реферира, а не се предава по стойност на функцията.
call-by-value Предаване (извикване) по стойност - семантиката на извикванета на функцията е да се създаде копие на аргумента. Това копие се създава от дефинирания конструктор на типа.
complex Комплекс - шаблон от стандартната библиотека парамеетризиран чрез скаларен тип.
pointer Указател - обект, който съдържа адрес или 0.
private member Частен член - променлива или функция, които са достъпни само в собствения си клас.
public member Публичен член - променлива или функция, които са достъпни до всички потребители на класа.
reference Връзка - алтернативно име на обект или функция.
stack Стек - (1) памет, която се използва да съдържа локалните променлива на функция. (2) поредица от стандартната библиотеката, която работи на принципа "първи вътре, последен вън".
void Ключова дума, която се използва за показване на липса на информация. Обикновено се използва пред функциите.
C standard library Стандартната библиотека на С - библиотека, дефинирана като стандарт за C. Наследена е от C++. Повечето стандартни библиотечни функции в C имат по-сигурни и по-удобни алтернативи в C++ стандартната библиотека.
C-style cast C-стил превръщане - опасна форма за експлиситно превръщане на типовете: предпочитан е новият стил за превръщане между типовете, ако трябва да използвате експлиситно превръщане.
declaration Типът на името трябва да бъде даден. Ако в декларацията се дават и стойностите, с които името се свързва, то декларацията се нарича дефиниция.
definition Дефиниция - декларация, която специфицира общността,, към която декларираното име се отнася.
member Член - тип, променлива, константа или функция декларирана в областта на класа.
name Име - последователност от букви и числа, като се започва с буква, която последователност се използва за идентификация на потребителски дефинираните понятия в програмния текст. Символът подчертано, _, също се разглежда като буква (и може да се използва в имената).
postfix operator Постфиксен оператор - унарен (едноаргументен) оператор, който се записва след операнда. Например var++.
prefix operator Префиксен оператор - унарен (едноаргументен) оператор, който се записва пред операнда. Например &var.
preprocessor Препроцесор - част от реализацията на C++, която отстрранява коментарите, извършва вмъквания на макроси и файловете след #include.
scope Обхват - област от кода, която е ограничена от гоолемите скоби {...}, списък на функции или параметри на шаблон, или всички програмни части, които могат да се компилират отделно (a translation unit).
standard library Стандартна библиотека - това е библиотека, дефинирана като стандарт в C++. Съдържа низове, потоци, рамка на контейнерите и алгоритмите, поддръжка за изчисленията и за интернационализирането, стандратната C библиотека и някои поддържащи C++ средства.
unary operator Едноаргументен оператор - оператор, който приема само един операнд, като ! или едноаргументната звезда *.
value Стойност - битовете на обект, интерпретирани съглассно типа на обекта.
const атрибут на декларация, който прави обеккта, за който се отнася, да е непроменим.
const definition Дефиниция на const - декларация на константа, която включва и инициализатор.
constructor Конструктор - функция на класа със същото име като клласа, която се използва за инициализиране на обектите от класа. Често се използва за установяване на инвариант на класа и/или за заемане на ресурси. Конструкторът създава местна среда, в която функциите на класа се изпълняват.
C-style string Си-стил низ - наниз от символи, прекъснат от нулевия символ, който се поддържа от стандартната библиотека от функции на С. Това е механизъм на ниско ниво, който е податлив на грешки. Където е възможно използвайте класа string.
dynamic memory Динамична памет - паметта, която се запазва и адресира чрез оператора new.
invariant Инвариант - условие (начин) на представяне на обектта (неговото състояние), което трябва да се поддържа, когато всеки път се извиква интерфейсна функция. Обикновено това се установява (инициализира) с конструктора.
header file Заглавен Файл - файл, който съдържа декларации, използвани в повече от една част на програмата. Така, заглавният файл действа като интерфейс между различните компилируеми части на праграмата. Заглавният файл често съдържа инлайн дефиниции на функции, дефиниции на константи, изброявания и дефиниции на шаблони, но не може да се включва от друг файл, ако съдържа дефиниции на не инлайн функции или променливи.
pointer Указател - обект, който съдържа адрес или 0.
preprocessor Препроцесор - част от реализацията на C++, която отсттранява коментарите, извършва вмъквания на макроси и файловете след #include.
string тип от стандартната библиотека [на C++]], който представя поредица от символи и който поддържа обичайните оператори като == и +=. Различните му разновидности поддържат различен тип символи.
template Шаблон - клас или функция, параметризирани чрез набор от типове, стойности и шаблони.
bool Булев тип - предефиниран булев тип, който може да има само стойностите истина (true) или лъжа (false).
declaration Декларация - въвеждане на име в дадена област. Типътт на името трябва да бъде даден. Ако в декларацията се дават и стойностите, с които името се свързва, то декларацията се нарича дефиниция.
definition Дефиниция - декларация, която специфицира общносттаа, към която се отнася декларираното име.
enum Ключова дума да дефиниране на изброен тип.
enumeration Изброен тип - потребителски дефиниран тип, който се състои от множество от стойности.
executable file Изпълним файл - резултатът от линкването на обектните файлове в завършена програма.
inline function Инлайн функция - функция, декларирана с използване на ключовата дума inline или която е функция на класа, дефинирана в класа. Компилаторите се окуражават да генерират инлайн код, вместо функцията да извиква инлайн функции. Повече предимство от инлайн функциите има с малки по код функции.
scope Обхват - област от кода, която е ограничена от гголемите скоби {...}, списък на функции или параметри на шаблон, или всички програмни части, които могат да се компилират отделно (a translation unit).
struct Структура - клас с публични променливи и функции поо подразбиране. Много често структурата се използва за данни без да се дефинират функции на структурата или инварианти, т.е. често те се използват така както това се прави в профграмирането на C.
#include Механизъм за включване на текста на един файл в текста на друг. Обикновено се използва за създаване на самостоятелен файл (translation unit) извън .cpp файла или заглавни файлове (header files).
argument passing Предаване по аргументи - при извикване на функцията се създавата копие на нейните аргументи. Операцията по копиране се определя от типа на аргументите и техните конструктури или чрез свързване с референс. В двата случая става инициализация.
Borland C++ Builder Борланд C++ Билдер - интерпретация на C++ от фирмата Борланд, заедно със собствени библиотеки за програмиране под Уиндоус в интегрирана работна среда (IDE, Integrated Development Environment).
call-by-value Предаване (извикване) по стойност - семантиката на извикването на функцията е да се създаде копие на аргумента. Това копие се създава от дефинирания конструктор на типа.
compound statement Съставно твърдение - поредица от твърдения, заградени от големи скоби { ... }..
constructor Конструктор - функция на класа със същото име като класса, която се използва за инициализиране на обектите от класа. Често се използва за установяване на инвариант на класа и/или за заемане на ресурси. Конструкторът създава местна среда, в която функциите на класа се изпълняват.
default argument Аргумент по подразбиране - стойност, определена за аргумент на функцията още в декларацията на функцията, която ще бъде използвана, ако извикването на функцията не определя нейната стойност. Използва се за упростяване на интерфейса.
header file Заглавен Файл - файл, който съдържа декларации, използвани в повече от една част на програмата. Така, заглавният файл действа като интерфейс между различните компилируеми части на праграмата. Заглавният файл често съдържа инлайн дефиниции на функции, дефиниции на константи, изброявания и дефиниции на шаблони, но не може да се включва от друг файл, ако съдържа дефиниции на не инлайн функции или променливи.
invariant Инвариант - условие (начин) на представяне на обекта (неговото състояние), което трябва да се поддържа, когато всеки път се извиква интерфейсна функция. Обикновено това се установява (инициализира) с конструктора.
linkage Линкване - процес за смесване на код от отделно комппилирани самостоятелни файлове (translation unit) в програма или част от програма.
linker Линкер - част от реализацията на C++, която смесва код от отделно компилирани самостоятелни файлове (translation unit) в програма или част от програма.
literal Литерал - означение за стойности от тип булев, символен, целочислен и с плаваща запетая. (literal - буквен; буквален, дословен)
lvalue Израз, който може да се намира от лявата страна на оператор за присвояване, например v[7], ако v е масив или вектор. lvalue е променимо, освен ако не е обявено като константа.
macro Макрос - улеснение за заместване на символи, коетоо заместване не се подчинява на правилата на C++ за обхвата или типовете в него. C++ осигурява алтернатива за повечето случаи на използане на макроси, вижте темплейтите и пр.
member Член - тип, променлива, константа или функция декларирана в областта на класа.
modifiable lvalue Променлива lvalue стойност - такава стойност, която не е константа.
namespace Именнуван обхват.
overload Виижте overloading.
overloading Презареждане - наличие на повече от една функция със същщото име в същия обхват или наличие на повече от един оператор със същото име в същия обхват. Не е възможно презареждането през няколко обхвата.
parameter Параметър - променлива, декларирана във функция или шшаблон, която представя аргумент. Също така се нарича формален аргумент. Подобно за шаблоните.
private Ключова дума, която контролира достъпа.
private member Частен член - променлива или функция, които са достъпни само в собствения си клас.
protected Ключова дума, която контролира достъпа.
protected member Защитен член - променлива или функция, които са достъпни само в класовете, производни на собствения клас.
public Ключова дума, която контролира достъпа.
public member Публичен член - променлива или функция, които са достъпни до всички потребители на класа.
reference Връзка - алтернативно име на обект или функция.
rvalue Израз, който може да се появява в дясната страна на оператор за присвояване, но не от лявата страна; например 7.
scope Обхват - област от кода, която е ограничена от голлемите скоби {...}, списък на функции или параметри на шаблон, или всички програмни части, които могат да се компилират отделно (a translation unit).
source file С файл или хедър (header).
standard header Стандартен хедър - хедър за използване на стандартна библиотека. Включва се чрез използване на "#include< ... >" синтаксиса.
standard library Стандартна библиотека - това е библиотека, дефинирана като стандарт в C++. Съдържа низове, потоци, рамка на контейнерите и алгоритмите, поддръжка за изчисленията и за интернационализирането, стандратната C библиотека и някои поддържащи C++ средства.
translation unit Преносна част - част от програмата, която може самостоятелно да се компилира.
variable Променлива - наименован обект в някакъв обхват.
variable definition Дефиниция на променлива - декларация на именуван обект от даден тип без extern спецификатор.
#include Механизъм за включване на текста на един файл в текста на друг. Обикновено се използва за създаване на самостоятелен файл (translation unit) извън .cpp файла или заглавни файлове (header files).
#define Директива, която дефинира макрос.
address Адрес - местоположението на част от паметта.
argument passing Предаване по аргументи - при извикване на функцията се създавата копие на нейните аргументи. Операцията по копиране се определя от типа на аргументите и техните конструктури или чрез свързване с референс. В двата случая става инициализация.
block Блок . вижте съставните твърдения.
call-by-value Предаване (извикване) по стойност - семантиката на извикването на функцията е да се създаде копие на аргумента. Това копие се създава от дефинирания конструктор на типа.
compound statement Съставно твърдение - поредица от твърдения, заградени от голееми скоби { ... }.
constant expression Константен израз - израз, който се оценява (изчислява) по време на компилацията.
constructor Конструктор - функция на класа със същото име като клааса, която се използва за инициализиране на обектите от класа. Често се използва за установяване на инвариант на класа и/или за заемане на ресурси. Конструкторът създава местна среда, в която функциите на класа се изпълняват.
copy constructor Копиращ конструктор - конструктор, който има аргумент от типа на класа, винаги дефиниран като рефенентен и винаги като постоянен (въпреки че това последното не е задължително). Копиращият конструктор се използва за инициализиране на обект от даден клас с друг обект. Ако не е дефиниран копиращ конструктор на класа, то програмата използва копиращ конструктор по подразбиране, който копира само променливите на класа.
default constructor Конструктор по подразбиране - конструктор, който не изисква аргументи.. Използва се за инициализация.
default value Стойност по подразбиране - стойност, която се дефинира от конструктора по подразбиране. За предефинираните типове, стойността по подразбиране е нула.
function argument Аргумент на функция.
function member Функция на класа.
function prototype Прототип на функция - термин за декларацията на функция, която не е дефиниция.
header file Заглавен Файл - файл, който съдържа декларации, използвани в повече от една част на програмата. Така, заглавният файл действа като интерфейс между различните компилируеми части на праграмата. Заглавният файл често съдържа инлайн дефиниции на функции, дефиниции на константи, изброявания и дефиниции на шаблони, но не може да се включва от друг файл, ако съдържа дефиниции на не инлайн функции или променливи.
initialization Инициализация - даване на начална стойност на обект. Инициализацията се различава от присвояването по това, че е първата стойност, която обектът получава. Инициализацията се извършва с конструктор.
linkage Линкване - процес за смесване на код от отделно коммпилирани самостоятелни файлове (translation unit) в програма или част от програма.
linker Линкер - част от реализацията на C++, коятоо смесва код от отделно компилирани самостоятелни файлове (translation unit) в програма или част от програма.
local function Локална функция - функция, дефинирана в друга функция. Не се поддържа от C++. Много често, използването на локална функция е знак, че функцията, която я използва е твърде голяма.
lvalue Израз, който може да се намира от лявата страна на оператор за присвояване, например v[7], ако v е масив или вектор. lvalue е променимо, освен ако не е обявено като константа.
macro Макрос - улеснение за заместване на символи, коетто заместване не се подчинява на правилата на C++ за обхвата или типовете в него. C++ осигурява алтернатива за повечето случаи на използане на макроси, вижте темплейтите и пр.
member function Фукция на класа (функция-член) - функция, която е дефинирана в обхвата на класа. Функция на класа, която не е статична функция, може да се извиква от обектите на класа.
memberwise copy Копиране на членовете (променливите) на класа - копиране на обект от даден клас, като се копират всички негови променливи в другия обект, като при това копиране може да се използва подходящ копиращ конструктор.
modifiable lvalue Променлива lvalue стойност - такава стойност, която не е константа.
overloading Презареждане - наличие на повече от една функция със съъщото име в същия обхват или наличие на повече от един оператор със същото име в същия обхват. Не е възможно презареждането през няколко обхвата.
reference Връзка - алтернативно име на обект или функция.
rvalue Израз, който може да се появява в дясната страна на оператор за присвояване, но не от лявата страна; например 7.
scope Обхват - област от кода, която е ограничена от гоолемите скоби {...}, списък на функции или параметри на шаблон, или всички програмни части, които могат да се компилират отделно (a translation unit).
stack Стек - (1) памет, която се използва да съдържа локалните променлива на функция. (2) поредица от стандартната библиотеката, която работи на принципа "първи вътре, последен вън".
static Статичен - (1) ключова дума, използвана да се дефиннира променлива или функция на класа като статична, което означава да и бъде заделена статична памет. (2) ключова дума с която се означава локална променлива като статична. (3) подтискаща ключова дума, с която се означава глобална променлива, която не може да е видима в други юнити (файлове).
static member Статична променлива на класа - такава, от която се прави само едно копие в програмата и това копие се използва от всички обекти на класа.
static member function Статична функция на класа - функция, която се извиква от класа, а нее от отделните обекти на класа.
translation unit Преносна част - част от програмата, която може самостоятелно да се компилира.

За съставянето на таблицата са използвани материали от списание www.kosnos.com броеве:
Проф. Процесор Аритметиков, Програмен език C++, Списание "Коснос", брой 11, 2007 г
Проф. Процесор Аритметиков, Програмен език C++, Списание "Коснос", брой 12, 2007 г
Проф. Процесор Аритметиков, Програмен език C++, Списание "Коснос", брой 15, 2008 г
Проф. Процесор Аритметиков, Програмен език C++, Списание "Коснос", брой 19, 2008 г
Проф. Процесор Аритметиков, Програмен език C++, Списание "Коснос", брой 20, 2008 г
Проф. Процесор Аритметиков, Програмен език C++, Списание "Коснос", брой 25, 2008 г
Проф. Процесор Аритметиков, Програмен език C++, Списание "Коснос", брой 30, 2009 г
Проф. Процесор Аритметиков, Програмен език C++, Списание "Коснос", брой 43, 2010 г